^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія професійно - орієнтованих дисциплін хірургічного профілю №2

    До складу циклової комісії входять викладачі з дисциплін : Акушерство і гінекологя , Оториноларінгологія, Захист Вітчизни, Планування сім’ї, Репродуктивне здоров’я.

Голова циклової комісії: - Ничик Богдан Володимирович – викладач акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

 

Склад комісії:

 1. • Гелетей Людмила Йосипівна, викладач акушерства та гінекології і планування сім’ї, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Ужгородський університет , медичний факультет 1990р.
 2. • Коник Єлизавета Борисівна, викладач-методист акушерства та гінекології, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист. Закінчила Львівський медичний інститут, 1966р.
 3. • Апончук Людмила Василівна, , викладач акушерства та гінекології, спеціаліст І категорії. Закінчила Львівський медичний університет, лікувальний факльтет , 2002р.
 4. • Литвин Ігор Леонтійович, викладач військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій, Захисту Вітчизни, спеціаліст вищої категорії. Закінчив Львівський державний медичний університет, 2000р., Українська військово-медична академія 2003р., магістр медицини.
 5. • Филіп’юк Дмитро Олександрович, викладач-спеціаліст. Закінчив Чернівецький медичний університет, 2010р. Працює над дисертацією на тему : «Неплідність пов’зана з вірусними інфекціями»
 6. • Оксюта Валерій Миколайович, викладач-методист акушерства та гінекології, кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії. Закінчив Ужгородський університет, мед. факультет 1996р. Заступник директора з практичної роботи. Захитив дисертацію на тему: «Відновлення репродуктивної функції у жінок з безпліддям при гіпотиреозі» квітень 2014 р. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 7. • Палапа Василь Васильович, викладач-методист акушерства та гінекології, кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії. Завідувач відділенням стоматології. Закінчив Ужгородський університет, мед. факультет 1996р. Захистив дисертацію на тему: «Особливості діагностики та корекції набрякової форми передменструального синдрому у жінок раннього репродуктивного віку» 27.01.2015р. . Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Навчально – методичні проблеми, над якими працює педагогічний колектив коледжу:

1. Компетентністний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти.кандидат медичних наук,

2. Пріорітетети морально-етичного виховання студента-медика ХХІ ст..кандидат медичних наук,

Навчально – методична робота комісії.

  У навчально-виховний процес були ефективно впроваджені інноваційні та креативні технології навчання, розвитку та виховання. Циклова комісія професійно – орієнтованих дисциплін хірургічного профілю № 2 охоплює такі дисципліни: акушерство, гінекологія, медсестринство в акушерстві, медсестринство в гінекології, основ планування сім’ї, невідкладні стани в акушерстві, хвороби вуха, горла і носа, медсестринство в отоларингології, військово – медична підготовка.
  Робота циклової методичної комісії професійно – орієнтованих дисциплін хірургічного профілю № 2 спрямована на виконання запланованих завдань і заходів щодо підвищення фахової та педагогічної кваліфікації викладачів та успішності студентів. Щороку проводиться 9 засідань циклової методичної комісії (до кожного засідання ведеться відповідний протокол), на яких розглядаються актуальні питання педагогік, методики і медицини:

 1. - “Вдосконалення організаційних форм навчання студентів із використанням інформаційно – комунікаційних технологій”;
 2. - “Обговорення особливостей функціонування професійної освіти України згідно “ Закону про вищу освіту”;
 3. - “ Роль циклової комісії у впровадженні новітніх технологій навчання в контексті кредитно – модульної системи професійної освіти”;
 4. - “Вдосконалення методики проведення практичних занять та використання інтегрованих технологій навчання викладачами акушерства та гінекології”;
 5. - “Система дидактичного забезпечення самостійної аудиторної навчальної діяльності студентів при вивченні дисциплін хірургічного профілю”;
 6. - “Формування фахової майстерності у студентів медиків”;
 7. - “Наукові засади фахової та педагогічної мобільності як складової педагогічної компетентності викладача-медика вищого навчального закладу”; - “Організаційно-методичні засади у формуванні професійної компетентності студентів та розвитку педагогічної компетентності викладачів у системі роботи циклової комісії”;
 8. - “Стан підготовки кабінетів і навчальних кімнат з клінічних дисциплін циклу”;
 9. - “Сучасне кураторство: проблеми управління і шляхи розвитку”.

  На засіданнях циклової комісії систематично проводиться аналіз успішності з дисциплін циклу та відвідування, розгляд звіту Державної кваліфікаційної комісії комплексних випускних іспитів, оцінка теоретичних знань на основі тестового ліцензійного іспиту “Крок – М”; контролюється кількісний та якісний стан оцінок, відвідування студентами занять; заслуховується звіт викладачів про організацію і проведення консультацій, індивідуальних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів та методичних керівників про проходження навчально-виробничої практики. Періодично розглядаються звіти викладачів про підвищення професійної та педагогічної компетентноті, атестаційні матеріали, розглянуто і затверджено атестаційні матеріали Гелетей Л.Й, Ничика Б.В, Оксюти В.М., Палапи В.В. та надано рекомендації щодо підтвердження та встановлення кваліфікаційних категорій і педагогічних звань.
  Викладачі циклової методичної комісії професійно – орієнтованих дисциплін хірургічного профілю №2 завершили складання робочих навчальних програм з клінічних дисциплін циклу відділень “Лікувальна справа” і “Сестринська справа” відповідно до змін навчального плану та програми за 2010 – 2011 н.р. і працюють над створенням комплексного навчально – методичного забезпечення за вимогами кредитно – модульної системи навчання, електронних посібників, мультимедійних презентацій теоретичних і практичних занять.

Основні здобутки циклової комісії.

  Викладачами циклової комісії, зокрема, Ничиком Б.В. і Оксютою В.М. був підготовлений електронний тестовий контроль до державних іспитів на відділеннях “Лікувальна справа” і “Сестринська справа”. Проведені показові заняття: - Лекція: “Кровотечі в другій половині вагітності” - ІІІ курс відділення “Лікувальна справа” - Ничик Б.В. Практичне заняття: “Додаткові методи планування сім’ї” – ІІІ курс відділення “Сестринська справа” – Дацкова О.М. Виховний захід – тренінг “Молодь обирає здорове майбутнє” І курс відділення “Фармація-бакалаврат” – Дацкова О.М. “Додаткові методи дослідження в гінекології”, ІІІ М/С “А”, Л.В. Апончук, практичне заняття. “Фонові захворювання шийки матки”, ІІІ л/с (9), “Г”, Л.Й. Гелетей, практичне заняття. “Екстрагенітальні захворювання і вагітність”, ІІІ л/с (9), “В” + “Г”, Оксюта В.М., лекція. Згідно плану роботи циклової комісії ведеться облік взаємовідвідування занять викладачами, кожний з яких двічі у місяць відвідує і робить запис у відповідному журналі. Головою циклової комісії ведеться журнал аналізу відвіданих занять ( 4 рази на місяць).
  З метою підвищення фахової та педагогічної компетентності викладачів циклу налагоджена співпраця – наставництво досвідчених викладачів з викладачами – сумісниками, зокрема, надання методичної допомоги у складанні робочих навчальних програм, у розробці методичного забезпечення дисципліни, дидактичних матеріалів, взаємовідвідування теоретичних і практичних занять. Викладачами циклу вивчався і впроваджувався у навчальний процес досвід роботи викладачів – викладача-методиста Коник Є.Б. “Дидактичні матеріали, їх використання на практичних заняттях з акушерства”.
  Викладачі циклу систематично займаються самоосвітою, опрацьовують фахову, педагогічну, методичну, періодичну літературу. Згідно плану коледжу викладачі циклу проходять курси підвищення фахової кваліфікації на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти “Педагогіка і методика викладання професійно – орієнтованих дисциплін ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації”, та Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького факультет післядипломної освіти ”Комп’ютерні технології та медична інформатика у клінічній практиці” та шляхом стажування у відділеннях лікувальних установ м. Рівне.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія