^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Навчально-методичний підрозділ

  Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу у коледжі є науково-методична робота. Вона спрямована на удосконалення професійно-педагогічних компетенцій педагогічних працівників закладу, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, здатності вчасно реагувати на зміни у системі освіти та запити суспільства щодо якості підготовки медичних фахівців.
  Зміст науково-методичної роботи визначається завданнями, що стоять перед коледжем по забезпеченню якості освіти на рівні країн Європейської спільноти. У коледжі вибудувана чітка структура організації науково-методичної роботи, знайдені ефективні форми та методи її проведення. Навчально-методичний підрозділ Рівненського державного базового медичного коледжу є методичним, інформаційним та координаційним центром роботи базового коледжу, який діє відповідно до чинного законодавства та ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний підрозділ Рівненського державного базовового медичного коледжу, забезпечує науково – методичний супровід навчально-виховного процесу у закладі.
  Організація діяльності навчально-методичного підрозділу ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

 1.  демократизму і гуманізму;
 2.  рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
 3.  безперервності фахового вдосконалення;
 4.  науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
 5.  незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Функції навчально-методичного підрозділу:

Цільові:

 1. • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
 2. • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
 3. • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 4. Організаційні:
 5. • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
 6. • діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок студентів у навчальних закладах, їхніх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;
 7. • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
 8. • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
 9. • організаційно-координувальна – координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;
 10. • соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів. Діяльність навчально-методичного підрозділу здійснюється за такими основними напрямами:
 11. • науково-методичне забезпечення системи навчально-виховного процесу Рівненського медичного коледжу;
 12. • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчального закладу;
 13. • інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;
 14. • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

Основними завданнями діяльності навчально-методичного підрозділу є:

 1. • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
 2. • координація діяльності предметних (циклових) методичних комісій (об'єднань) і коледжу;
 3. • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення управління освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
 4. • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
 5. • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчального закладу;
 6. • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
 7. • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів коледжу, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
 8. • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності викладачів коледжу;
 9. • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників і проблем розвитку Рівненського державного базового медичного коледжу;
 10. • навчально-методичного підрозділ у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з усіма підрозділами коледжу, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

Зміст роботи навчально-методичного підрозділу визначається згідно напрямків і завдань його діяльності й включає:

 1. • систематизацію та пропагування педагогічних і науково-методичних інновацій (рефератів, статей) в освітянській сфері;
 2. • надання допомоги молодим викладачам, предметним (цикловим) комісіям у веденні навчально-методичної документації;
 3. • планування, організація та проведення науково-практичних конференцій, методичних семінарів і занять школи молодого викладача;
 4. • організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників, психолого-педагогічної підготовки викладачів спеціальних дисциплін, які не мають педагогічної освіти;
 5. • вивчення роботи предметних (циклових) комісій, окремих викладачів щодо ефективності використання різних форм і методів навчання, інноваційних технологій навчання;
 6. • узагальнення та пропаганда передового педагогічного досвіду роботи викладачів, навчального закладу в цілому з найважливіших проблем освіти;
 7. • організацію щорічних виставок навчально-методичної літератури, оглядів-конкурсів: передового педагогічного досвіду, наукової та художньої творчості студентів;
 8. • визначення науково-методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні і проведенні відкритих занять (лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних робіт), внесення пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямів педагогічної діяльності навчального закладу;
 9. • інформування про регіональні, всеукраїнські, міжнародні конкурси студентів і викладачів та організація їх участі в цих конкурсах;
 10. • організацію рецензування навчальних посібників, методичних розробок та навчально-методичних матеріалів, створених викладачами і схвалених предметними (цикловими) комісіями, педагогічною радою навчального закладу.

Результат навчально-виховної діяльності, якість підготовки медичних фахівців певною мірою залежить від викладача, від його професійної майстерності, здатності творчо мислити і працювати.

У медичному коледжі працює 15 циклових (предметних) методичних комісій:

 • Предметна комісія мови та літератури
 • Циклова комісія психолого-педагогічних та суспільно-економічних дисциплін
 • Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін
 • Циклова комісія фундаментальних дисциплін
 • Предметна комісія хімії
 • Предметна комісія іноземних мов
 • Циклова комісія медико-профілактичних дисциплін
 • Циклова комісія фармацевтичних дисциплін
 • Предметна комісія фізичної культури та виховання
 • Циклова комісія професійно зорієнтованих дисциплін загальнотерапевтичного профілю
 • Циклова комісія професійно зорієнтованих дисциплін терапевтичного профілю № 1
 • Циклова комісія професійно зорієнтованих дисциплін терапевтичного профілю № 2
 • Циклова комісія професійно зорієнтованих дисциплін хірургічного профілю № 1
 • Циклова комісія професійно зорієнтованих дисциплін хірургічного профілю № 2
 • Циклова комісія професійно зорієнтованих дисциплін стоматологічного профілю

 Головні завдання роботи комісій:

 1. • реалізація науково-методичної проблеми коледжу, контроль та аналіз знань студентів;
 2. • впровадження сучасних технологій навчання;
 3. • методичне забезпечення навчальних дисциплін;
 4. • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
 5. • організація самостійної роботи студентів;
 6. • узагальнення педагогічного досвіду викладачів;
 7. • проведення профорієнтаційної роботи.

  Результатом роботи комісій є проведення декадників циклових методичних комісій, які дають можливість презентувати творчі успіхи і досягнення педагогічного колективу за навчальний рік.
  Створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін є одним з основних напрямків методичної роботи, що здійснюється при творчій взаємодії викладачів, методистів медичного коледжу та голів циклових (предметних) методичних комісій. Результатом такої творчої взаємодії є створення методичної документації, що відображає високий рівень методичної культури педагогів і суттєво допомагає студентам у вивченні навчальної дисципліни.
Традиційною формою удосконалення педагогічної майстерності в коледжі є методичні семінари, темою яких є актуальні методичні проблеми, тематичні педагогічні ради, консультації, бесіди, відкриті заняття. Щоб залучити і зацікавити кожного викладача до процесу підвищення своєї педагогічної майстерності поряд із традиційними формами методичної роботи використовуються тренінги, ділові ігри, науково-практичні конференції, педагогічні читання, «круглі столи», «методичні посиденьки», портфоліо.


  Важливою формою обміну педагогічним досвідом є проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять педагогами. Під час підготовки до проведення відкритих занять особлива увага приділяється відбору сучасних форм і методів навчання.
Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка функціонує в коледжі, дозволяє викладачу подолати труднощі в професійній діяльності і сприяє реалізації творчого потенціалу.
  Стимулом до розвитку загальнопедагогічних умінь до повного розкриття творчого потенціалу педагога є атестація. Досвід роботи педагогів, які атестуються розглядається і оцінюється на засіданнях циклових (предметних) методичних комісій, методичній та педагогічних радах, і створюється банк даних передового педагогічного досвіду викладачів.
  В ході атестації велика увага надається аналізу професійного зростання педагогів. Протягом кількох років педагоги накопичують творчі досягнення у роботі над особистими методичними темами, створюють «методичні портфоліо», з якими ознайомлюють колег під час проведення методичних заходів.
Значна увага приділяється молодим викладачам. Методична робота з молодими педагогами проводиться на основі консалтингової діяльності методиста, яка полягає у вивченні потреб педагогічних працівників, у розробці змісту, методів і організаційних форм консультування.
  У програмному документі «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті» гостро поставлено питання про необхідність розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.
  Науково-методична проблемна тема, над якою працює педагогічний колектив Рівненського державного медичного коледжу «Впровадження міжпредметних зв’язків в систему підготовки медичних працівників третього тисячоліття»

 1. План дослідження педагогічної проблеми 
 2. Заходи реалізації науково-методичної проблеми

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія